BIURO CZYNNE

Pon-Pt 7.00 - 15.00

KASA CZYNNA

Pon-Pt 7.00 - 14.40
Zgłoszenia awarii
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych przyjmowane są w godzinach 7.00 do 15.00 pod numerem tel:
84 689 70 95 lub 781 191 101
i po godzinach pracy oraz
w dni wolne pod numerem
tel: 781 191 101 lub 533 910 227
Witamy na naszej stronie

POSTĘPOWANIE OTWARTE

Data publikacji: 11 maja 2023 r.

„Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Hydroforni Przedmieście Płuskie Zach. w m. Tarnogród”

1) Termin składania ofert: 26.05.2023 r. do godz. 10:00

2) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7204b85f-ee36-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3) Termin otwarcia ofert: 26.05.2023 r. godz. 10:30

4) Termin związania ofertą: do 24.06.2023 r.


PRZETARG ZAKOŃCZONY
Data publikacji: 26 marca 2021 11:29

„Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy 1 Maja w Tarnogrodzie w pasie drogowym przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 835 od km 108+454 do km 109+520”

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy 1 Maja w Tarnogrodzie w pasie drogowym przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 835 od km 108+454 do km 109+520”.Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę istniejącego wodociągu z rur azbestowo-cementowych o długości 1075 m. Zakres robót obejmuje:− wykonanie wykopów dla ułożenia rur,− wykonanie przewiertów, − ułożenie przewodów wodociągowych,− wykonanie hydrantów ppoż,− wykonanie przełączeń istniejących przyłączy wodociągowych,− wykonanie prób szczelności,− zasypanie wykopów.

Termin składania ofert: 13 kwietnia 2021 10:00  /  Termin otwarcia ofert: 13 kwietnia 2021 10:30

SZCZEGÓŁY POSTĘPOWANIA NA PLATFORMIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PROWADZONEJ PRZEZ : Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej “ZETO” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

LINK PONIŻEJ:

http://przetargi.tzktarnogrod.pl/

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PRZETARG NR 2 – ZAKOŃCZONY
TZK Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE nr 609028 -N-2018 z dn. 28.08.2018 r.

„PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI TARNOGRÓD”

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań jakie powinny spełniać roboty oraz procedury znajdziecie Państwo w SIWZ i dokumentacji technicznej załączonej poniżej.

Oferty należy złożyć w terminie do 14.09.2018 r. do godziny 10:00 w siedzibie Spółki. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 10:15.

ul. Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Protokół z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
PROJEKT cz. 1
PROJEKT cz. 2
PROJEKT cz. 3
FORMULARZE + PROJEKT UMOWY
Zal. Nr 2 do SIWZ – Projektu umowy
Zal. Nr 3 do SIWZ – Wzor formularza ofertowego
Zal. Nr 4 do SIWZ – Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Zal. Nr 5 do SIWZ – Wzor oswiadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zal. Nr 6 do SIWZ – Wzor grupa kapitałowa
Zal. Nr 7 do SIWZ – Wzor wykazu robot budowlanych
Zal. Nr 8 do SIWZ – Wzor wykazu osob

PRZETARG NR 1 UNIEWAŻNIONY
TZK Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE nr 596426-N-2018 z dn. 02.08.2018 r.

„PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI TARNOGRÓD”

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań jakie powinny spełniać roboty oraz procedury znajdziecie Państwo w SIWZ i dokumentacji technicznej załączonej poniżej.

Oferty należy złożyć w terminie do 24.08.2018 r. do godziny 10:00 w siedzibie Spółki

ul. Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród.

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 07.08.2018
SIWZ
Protokół z otwarcia ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zagospodarowanie terenu + BIOZ
Część opisowa zagospodarowania
Rys 1 – Orientacja i Zagospodarowanie terenu
Technologia
Część opisowa technologii
Rys. nr 1
Rys. nr 2
Rys. nr 3
Rys. nr 4
Rys. nr 5
Rys. nr 6
Rys. nr 7
Rys. nr 8
Rys. nr 9
Rys. nr 10
Rys. nr 11
Rys.nr 12
Budynek sita i piaskownika ze stacją dmuchaw (obiekt nr 3) Budynek agregatorni i rozdzielni (ob
Część opisowa budynku sita i piaskownika
Rys 1 – Rzut pomieszczeń
Rys 2 – Przekroj1-1
Rys 3 – Wykaz drzwi-A4
Rys 4 – Rzut pomieszczeń
Komora stabilizacji osadu (obiekt nr 7) Zbiornik retencyjny (obiekt nr 8) Reaktor MBBR (obiekt nr 6
CZĘŚĆO~1
Rys 1 – Elewacje
Rys 2 – Rzut fundamentów
Rys 3 – Rzut fundamentów stacji dmuchaw
Rys 4 – Elementy stacji odwadniania
Rys 5 – Rzut obiektów 6, 7 i 8
Rys 6 – Przekroje
Rys 7 – Wieńce Nadproża
Rys 9 – Więźba dachowa
Rys 10 – Połać dachowa
Rys 11 – Wykaz okien i brama
Rys 13 – Drabinka na pomost roboczy
RYS4-Ś~1
RYS8-K~1
RYS12-~1
Komora stabilizacji osadu Zbiornik retencyjny Reaktor MBBR – KONSTRUKCJA
Część opisowa obiektu nr 6
Rys 1 – Rzut zbiornka
Rys 2 – Przekrój 1-1
Rys 3 – Przekroje 2-2 i 3-3
Rys 4 – Przekrój 4-4
Sieci zewnętrzne Obiekty sieciowe Punkt zlewny
Część opisowa sieci i obiektów
Rys 1 – Zabezpieczenie wykopów i ułożenie rur
Rys 2 – Studzienki D1200mm
Rys 3 – Studzienka rozprężna – schemat
Rys 4 – Studzienka pomiarowa
Rys 5 – Płyta pokrywowa pompowni ścieków surowych
Rys 6 – Wsporniki pod rurociągi w komorze reakcji
Rys 7 – Pompownia ścieków oczyszczonych mechanicznie
Rys 8 – Punkt zlewny ścieków dowożonych
Mury oporowe i schody na skarpie
Część opisowa murów oporowych i schodów
Rys 1 – Plan usytuowania
Rys 2 – Mur oporowy A
Rys 3 – Mur oporowy B – ze schodami
Rys 4 – Mur oporowy C
Rys 5 – Mur oporowy D
Rys 6 – Schody na skarpie
Rys 7 – Barierki ochronne na murach oporowych i schodach na skarpie
Instalacje wod-kan i went. mech. budynku sita i piaskownika ze stacją dmuchaw
Instalacje wod-kan i went. mech. budynku odwadniania i wapnowania osadu
Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do obiektów 3 i 7
Część opisowa przyłączy wod-kan
Rys 1 – Sytuacja przyłącza wod-kan do obiektów 3 i 7
Rys 2 – Profil podłużny przyłącza wodociągowego
Rys 3 – Profil podłużny przyłącza kanalizacyjnego
Ukształtowanie terenu i drogi na terenie oczyszczalni
Opis części drogowej
Rys 1 – Orientacja
Rys 2 – Plan sytuacyjny
Rys 2 – Plan sytuacyjny+
Rys 3 – Profil podłużny A-B-C-D-E-F
Rys 4 – Przekroje normalne Konstrukcja nawierzchni
Rys 5 – Przekroje poprzeczne drogi
Rys 6 – Profile podłużne C-G D-H
Rys 7 – Przekroje poprzeczne dróg C-G D-H
Rys 8 – Wjazd na tacę zlewną
Przebudowa stacji transformatorowej
01 Tarnogród OKŁADKA stacja
02 Tarnogród_ Przebudowa stacji transformatorowej
03 Tarnogród warunki tech.
04 Tarnogród warunki tech cz.2
05 Tarnogród umowa
06 Tarnogród umowa cz.2
07 Tarnogród opinia
08 Tarnogród uprawnienia W. G.
09 Tarnogród uprawnienia cz.2 W.G
10 Tarnogród upr. T.G.
11 Tarnogród uprawniania T.G. cz.2
12 Tarnogród zaświadczenia
13 Tarnogród oświad.projektanta
14 Tarnogród oświad.sprawdzając.
15 Tarnogród BIOZ stacji transf
16 Przebudowa stacji EL-01 orientacja
17 Przebudowa stacji EL-02 lokalizacja stacji transf.
18 Przebudowa stacji EL-03 widok stacji przed przebudową
19 Przebudowa stacji EL-04 schemat stacji po modernizacji
20 Przebudowa stacji EL-05 widok stacji po modernizacji
21 Przebudowa stacji EL-06 schemat uziomu w stacji
22 Przebudowa stacji EL-07 szafka_stacyjna
23 Przebudowa stacji EL-08 schemat szafki stacyjnej
Linia nn zasilająca oczyszczalnię
01 Tarnogród OKŁADKA linia nn
02 Tarnogród_Llinia nn zasilająca Oczyszczalnię
03 Tarnogród warunki tech
04 Tarnogród warunki tech cz.2
05 Tarnogród umowa
06 Tarnogród umowa cz.2
07 Tarnogród opinia
08 Tarnogród uprawnienia W. G.
09 Tarnogród uprawnienia cz.2 W.G
10 Tarnogród upr. T.G.
11 Tarnogród uprawniania T.G. cz.2
12 Tarnogród zaświadczenia
13 Tarnogród oświad.projektanta
14 Tarnogród oświad.sprawdzając
15 Linia nn EL-01 orientacja
16 Linia nn EL-02 plan linii
17 Linia nn EL-03 schemat linii nn zasilania Oczyszczalni
18 Linia nn EL-04 skrzyżowania
19 Linia nn EL-05 układ pomiaru en. elektr
20 Tarnogród BIOZ
Układ pomiaru energii elektrycznej
01 Tarnogród OKŁADKA układ
02 Tarnogród_Układ pomiaru energii elektrycznej
03 Tarnogród warunki tech.
04 Tarnogród warunki tech cz.2
05 Tarnogród umowa
06 Tarnogród umowa cz.2
07 Tarenogród opinia
08 Tarnogród uprawnienia W. G.
09 Tarnogród uprawnienia cz.2 W.G
10 Tarnogród upr. T.G.
11 Tarnogród uprawniania T.G. cz.2
12 Tarnogród zaświadczenia.jpg
13 Tarnogród oświad.projektanta
14 Tarnogród oświad.sprawdzając.
15 Układ pomiaru. EL-01 orientacja
16 Układ pomiaru. EL-02 lokalizacja
17 Układ pomiaru EL-02a linia zasilająca cz. I
18 Układ pomiaru. EL-03 schemat linii nn zasilania Oczyszczalni
19 Układ pomiaru. EL-04 schem.pom.en.elektr.
20 Układ pomiaru. EL-05 zestaw skrzynekZPP-P
21 Tarnogród BIOZ
Instalacje elektryczne na terenie oczyszczalni
01 Tarnogród OKŁADKA instalacja
02 Tarnogród_Instalacja elektryczna na terenie Oczyszczalni
03 Tarnogród warunki tech
04 Tarnogród warunki tech cz.2
05 Tarnogród umowa
06 Tarnogród umowa cz.2
07 Tarnogród opinia
08 Tarnogród uprawnienia W. G.
09 Tarnogród uprawnienia cz.2 W.G.
10 Tarnogród upr. T.G.
11 Tarnogród uprawniania T.G. cz.2
12 Tarnogród zaświadczenia
13 Tarnogród oświad.projektanta
14 Tarnogród oświad.sprawdzając
15 Instalacja elektr. EL-01 Orientacja
16 Instalacja elektr. EL-02 plan kinii nn
17 Instalacja elektr. EL-03 plan rur ochronnych
18 Instalacja elektr. EL-04 plan oś. zewnętrznego
19 Instalacja elektr. EL-05-1 schemat linii nn
20 Instalacja elektr. EL-05-2 schemat linii nn
21 Instalacja elektr. EL-05-3 schemat linii nn
22 Instalacja elektr. EL-05-4 schemat linii nn
23 Instalacja elektr. EL-06 schemat oświetlenia zewnętrz.
24 Instalacja elektr. EL-07 schemat SZR
25 Instalacja elektr. EL-08 Schemat poołączeń SZR
26 Instalacja elektr. EL-09 schemat linii nn zasilania Oczyszczalni
27 Instalacja elektr. EL-10 schem.pom.en.elektr.
28 Instalacja elektr. EL-11 Rozdzielnica RG-TA-00
29 Instalacja elektr. EL-12 Rozdzielnica RG-TA-01
30 Instalacja elektr. EL-13 schemat sterowania w rozdzielnicy RG
31 Instalacja elektr. EL-14 widok RG
32 Instalacja elektr. EL-15 kompesacja mocy biernej
33 Instalacja elektr. EL-16 komunikacja
34 Instalacja elektr. EL-17 Rozdzielnica RPP
35 Instalacja elektr. EL-18 Instal.elektr.w pom.reakt..
36 Instalacja elektr. EL-18-1 inst.elektr.bud sita i pias.
37 Instalacja elektr. EL-18-2 Instal.elektr.agregat. i rozdz
38 Instalacja elektr. EL-19-1 Instal.elektr. stacja dmuchaw
39 Instalacja elektr. EL-19-2 Inst.elektr.w MBBR, zbior. reten., komorze stabil
40 Instalacja elektr. EL-19-3 Instal.elektr.stacji odwad. i zagęszczan.
41 Instalacja elektr. EL-20 Schemat-Obroty silnik
42 Instalacja elektr. EL-21 inst.elektr.w bud.socj.
43 Instalacja elektr. EL-22 Tablica RP-36 w bud.soc
44 Instalacja elektr. EL-23 Rozdzielnica RP.
45 Instalacja elektr. EL-24 sterow.w rozdz.RS w stacji zlewne
46 Instalacja elektr. EL-25 schemat elektr.rozdz.RS w stacji zlewna tab.rozdz
47 Instalacja elektr. EL-26 Stacja Zlewna
48 Instalacja elektr. EL-26-1 Rozm.elem.na drz.w Zlewn
49 Instalacja elektr. EL-28-1 inst.odgrom.st.dmuchaw
50 Instalacja elektr. EL-28-2 inst.odgrom.st.odwadn.i wapnow
51 Instalacja elektr. EL-30 schemat sterowanie w Rozdzielnicy RW
52 Instalacja elektr. EL-31-1 Instal.połączeń wyrównaw
53 Instalacja elektr. EL-31-2 Inst.połączeń wyrów
54 Instalacja elektr. EL-31-3 Inst.połączeń wyrówn w st.dmuchaw
55 Instalacja elektr. EL-32 Inst.ostrzeg.pojaw. się gazu.
56 Instalacja elektr. EL-33 Instal.ostrzeg.pojawienia się gazu
57 Instalacja elektr. EL-34 rozdzielnica RTS
58 Instalacja elektr. EL-35 widok rozdzielnicy RT-01
59 Instalacja elektr. EL-35-1 Rozdzielnica RT-01-PLC
60 Instalacja elektr. EL-35-2 Rozdzielnica RT-01-PLC
61 Instalacja elektr. EL-35-3 Rozdzielnica RT-01-PLC
62 Instalacja elektr. EL-35-4 Rozdzielnica RT-01-PLC
63 Instalacja elektr. EL-35-5 Rozdzielnica RT-01-PLC
64 Instalacja elektr. EL-36 Rozdzielnica RPP
65 Instalacja elektr. EL-37 schemat blokowy
66 Instalacja elektr. EL-38 rozdzielnica sterowania wentylatoram
67 Instalacja elektr. EL-39 Osadzenie wentylatora w ścianie
68 Instalacja elektr. EL-40 Słup oświetleniowy
69 Instalacja elektr. EL-41 -Komin stalowy spalin.
70 Instalacja elektr. EL-42 Schemat podlaczenia przekazn.ESP (1)
71 Instalacja elektr. EL-42 Schemat podłączenia przekaźn.ESP
72 Instalacja elektr. EL-43 Rozdzielnica ROS
73 Instalacja elektr. EL-45 moduł alarmowy
74 Instalacja elektr. EL-46 schemat sterowanie wentylatorem w stacji dmuchaw
75 Tarnogród BIOZ
76 zestawienie mater.cz.1
77 zestawienie mater.cz.2
78 zestawienie mater.cz.3
Instalacje elektryczne AKPiA, wizualizacja, system SCADA
01 Tarnogród OKŁADKA instalacje elektr
02 Tarnogród_Instalacja elektr
03 Tarnogród warunki tech.
04 Tarnogród warunki tech cz.2
05 Tarnogród umowa
06 Tarnogród umowa cz.2
07 Tarnogród opinia
08 Tarnogród uprawnienia W. G.
09 Tarnogród uprawnienia cz.2 W.G
10 Tarnogród upr. T.G.
11 Tarnogród uprawniania T.G. cz.2
12 Tarnogród zaświadczenia
13 Tarnogród oświad.projektanta
14 Tarnogród oświad.sprawdzając.
15 Tarnogród BIOZ AKPiA
16 AKPiA EL-01 orientacja
17 AKPiA EL-02 plan kinii nn
18 AKPiA EL-03 plan rur ochronnych
19 AKPiA EL-05-1 schemat linii nn
20 AKPiA EL-05-2 schemat linii nn
21 AKPiA EL-05-3 schemat linii nn
22 AKPiA EL-05-4 schemat linii nn
23 AKPiA EL-11 Rozdzielnica RG-TA-00
24 AKPiA EL-12 Rozdzielnica RG-TA-01
25 AKPiA EL-35 widok rozdzielnicy RT-01
26 AKPiA EL-35-1 Rozdzielnica RT-01-PLC Tarnogród
27 AKPiA EL-35-2 Rozdzielnica RT-01-PLC Tarnogród
28 AKPiA EL-35-3 Rozdzielnica RT-01-PLC Tarnogród
29 AKPiA EL-35-4 Rozdzielnica RT-01-PLC Tarnogród
30 AKPiA EL-35-5 Rozdzielnica RT-01-PLC Tarnogród
31 AKPiA EL-37 schemat blokowy
Instalacja fotowoltaiczna
ID83652_ID25493_Projekt_budowlany_fotowoltaika_oczyszczalnia_Tarnogród  
ID83658_ID66324_Część_opisowa_technologii
ID83667_ID70792_Projekt_instalacja_fotowoltaiczna_korekta
Przedmiary
Przedmiar_ 500-01-000 Roboty konstrukcyjno-budowlane
Przedmiar_ 500-02-010 Sieci technologiczne i sanitarne
Przedmiar_ 500-04-010 Technologia i instalacje technologiczne
Przedmiar_ 500-06-010 Drogi i ukształtowanie terenu
Przedmiar_500-05-010 Instalacje sanitarne i wentylacja
Przedmiar_Tarnogród_ Roboty elektryczne
STWIOR
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla przebudowy oczyszczalni ścieków w Tarnogrod

FORMULARZE + PROJEKT UMOWY
Zal. Nr 2 do SIWZ – Projektu umowy
Zal. Nr 3 do SIWZ – Wzor formularza ofertowego
Zal. Nr 4 do SIWZ – Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Zal. Nr 5 do SIWZ – Wzor oswiadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zal. Nr 6 do SIWZ – Wzor grupa kapitałowa
Zal. Nr 7 do SIWZ – Wzor wykazu robot budowlanych
Zal. Nr 8 do SIWZ – Wzor wykazu osob

PRZETARG NR 1 – UNIEWAŻNIONY
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY  nr 561747-N-2018 z dnia 22.05.2018 r.
FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO TYPU ŚMIECIARKA DO WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH O POJEMNOŚCI MIN. 19 M3, SAMOCHÓD TRZYOSIOWY O MOCY MIN. 320 KM ZE SKRZYNIĄ AUTOMATYCZNĄ
SIWZ + załączniki + umowa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu
Formularz oferty + załącznik + umowa
Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Pytania i odpowiedzi
Unieważnienie postępowania

PRZETARG NR 2 – AKTUALNY !!!

TZK Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY  nr 573632-N-2018 z dnia 15.06.2018 r.

„DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO TYPU ŚMIECIARKA DO WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH O POJEMNOŚCI MIN. 19 M3, SAMOCHÓD TRZYOSIOWY O MOCY MIN. 320 KM ZE SKRZYNIĄ AUTOMATYCZNĄ”

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań jakie powinien spełniać samochód – śmieciarka oraz procedury znajdziecie Państwo w SIWZ załączonej poniżej.

Oferty należy złożyć w terminie do 27.06.2018 r. do godziny 11:00 w siedzibie Spółki

ul. Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród.

Formularz oferty – załączniki – umowa

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Unieważnienie postępowania nr 2


Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372311 posiada numer NIP 918-215-18-95, REGON 060708755, BDO: 000002196, kapitał zakładowy 14 910 000, 00 zł wpłacony w całości, konto Bank Spółdzielczy Tarnogród
28 9637 0001 2001 0000 0505 0002 w tytule przelewu prosimy podać nr faktury