Infrastruktura

Infrastruktura wodociągowa

Stacje Uzdatniania Wody w Tarnogrodzie przy ul. Biłgorajskiej i ul. Lubaczowskiej

Gmina Tarnogród posiada sieć wodociągową zaopatrywaną z trzech ujęć wód podziemnych. Miasto Tarnogród posiada dwa ujęcia wody przy ul. Biłgorajskiej w skład której wchodzą dwie studnie oraz ujęcie wody przy ul. Lubaczowskiej w skład którego wchodzą trzy studnie. Obszary wiejskie gminy Tarnogród zaopatrywane są w wodę zakupioną z ujęcia w Dorbozach, znajdującego się w gminie Obsza. Wyłącznym dostawcą wody dla mieszkańców gminy Tarnogród jest spółka komunalna Tarnogrodzki Zakład Komunalny która jest właścicielem i zarządcą sieci wodociągowej. Przy każdym ujęciu znajduje się zbiornik wyrównawczy, z którego pompuje się wodę w sieć. Rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej nastąpiło w połowie lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku i trwało z przerwami do połowy lat dziewięćdziesiątych. Łączna długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi ok. 100 kilometrów. Sieć zbudowana jest z materiałów: PCV, PE, AC i żeliwa o średnicy rur dn. 30 do 300 milimetrów. W ciągu roku mieszkańcy i podmioty gospodarcze oraz instytucje zużywają ok. 210 tys. m3 wody. Woda w Tarnogrodzie i na obszarach wiejskich jest dobrej jakości, poddana procesom: odżelaziania, odmanganiania, napowietrzania. Hydrofornie oraz stacje uzdatniania wody przy ul. Biłgorajskiej oraz ul. Lubaczowskiej w ostatnich latach przeszły gruntowne remonty co gwarantuje wysoką jakość wody dostarczanej do odbiorców.

 

Stacja Uzdatniania Wody w Tarnogrodzie

Hydrofornia przy ul. Biłgorajskiej

 

Hydrofornia przy ul. Lubaczowskiej

 

W latach 2021-2023 Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. zrealizował dwa ważne zadania z zakresu inwestycji w odnawialne źródła energii. Pierwszym z nich, było wykonanie instalacji fotowoltaicznej przy hydroforni na ul. Lubaczowskiej. Drugim, jest niedawna budowa podobnej instalacji przy hydroforni na ul. Biłgorajskiej. Przedsięwzięcia te, oprócz posiadanych atrybutów ekologicznych, pozwolą również na znaczne oszczędności poprzez wytworzenie dużej ilości energii elektrycznej, wykorzystywanej do ciągłej pracy urządzeń znajdujących się w tych dwóch kluczowych obiektach należących do infrastruktury wodociągowej.

 

 

Panele fotowoltaiczne przy hydroforni na ul. Biłgorajskiej

 

Panele fotowoltaiczne przy hydroforni na ul. Lubaczowskiej

 


Infrastruktura kanalizacyjna

Rozpoczęcie budowy sieci kanalizacyjnej w Tarnogrodzie nastąpiło w 1996 roku, a w Różańcu Pierwszym w 2004 roku. Sieć wykonana jest z rur PCV o średnicy dn. 160 do 350 milimetrów. Długość sieci kanalizacyjnej w Tarnogrodzie wynosi ok.65 km a w Różańcu ok. 10 km. W zasięgu wybudowanej kanalizacji zamieszkuje ok. 95 % mieszkańców Tarnogrodu. Pozostała do wykonania kanalizacja sanitarna przy ul. Wójtostwo, Biłgorajska, część Przedmieście Płuskie Wschód. Na obszarze wiejskim gminy Tarnogród skanalizowane są wsie Różaniec I, Różaniec II, Wola Różaniecka. Odbiorcą ścieków komunalnych przez sieć kanalizacyjną w gminie Tarnogród jest TZK Sp. z o.o. który odbiera również ścieki ze zbiorników bezodpływowych.

Oczyszczalnia ścieków w Tarnogrodzie

Oczyszczalnia ścieków w Tarnogrodzie przy ul. Biłgorajskiej o przepustowości 500 (m3/dobę), została oddana do użytku w 1996 roku. Obecnie swoją działalność opiera na podstawie Pozwolenia wodno – prawnego RZ.ZUZ.4.4210.151.2021.KZ z dn.04.08.2021 r. w którym określone są szczegółowe parametry jakości ścieków. Urządzenia i metody zastosowane w procesie oczyszczania i podczyszczania ścieków mają charakter mechaniczno – biologiczny. Rocznie oczyszczalnia przyjmuje ok. 100 tys. m3 ścieków dostarczanych systemem kanalizacyjnym oraz dowożonych przez samochód asenizacyjny. W ciągu roku w oczyszczalni odbywają się czterokrotne analizy ścieków, pod względem spełnienia parametrów jakościowych, wykonywane przez firmę zewnętrzną. W oczyszczalni zastosowany jest następujący ciąg technologiczny: przepompownia ścieków, piaskownik, dwa reaktory, draimad, staw doczyszczający. Oczyszczone ścieki wpływają do rzeki Złota Tarnogród.

W latach 2019 - 2020 została przeprowadzona Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Tarnogrodzie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, polegająca na budowie nowego ciągu oczyszczania ścieków oraz remoncie dotychczasowej nitki oczyszczalni. Wykonawcą inwestycji było przedsiębiorstwo P.P.M. MONTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Łuszczowie Drugim k/Lublina. Całkowita wartość projektu wyniosła 4 960 755,90 zł ( słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 90/100 zł). Dofinansowanie w formie płatności ze środków europejskich wyniosło nie więcej niż 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

Oczyszczalnia ścieków w Tarnogrodzie

 

Oczyszczalnia ścieków w Różańcu Pierwszym

Oczyszczalnia ścieków w Różańcu I o przepustowości 250 (m3/dobę) została oddana do użytku w 2004 roku. Obecnie swoją działalność opiera na podstawie Pozwolenia wodno – prawnego RO.6341.16.2013 z dnia 22.07.2013 r. w którym określone są szczegółowe parametry jakim powinny odpowiadać ścieki. Urządzenia i metody zastosowane w procesie oczyszczania i podczyszczania ścieków mają charakter mechaniczno – biologiczny. Rocznie oczyszczalnia przyjmuje ok. 20 tys. m3 ścieków. W ciągu roku w oczyszczalni odbywają się dwukrotne analizy ścieków wykonywane przez firmę zewnętrzną. W oczyszczalni zastosowany jest następujący ciąg technologiczny: przepompownia ścieków, reaktory, draimad. W ciągu roku w oczyszczalni wyodrębnia się ok. 3 ton osadu. Oczyszczone ścieki trafiają do rzeki Pasternik.

Oczyszczalnia ścieków w Różańcu Pierwszym


Infrastruktura gazowa

Kopalnia gazu ziemnego w Woli Różanieckiej

Zasobność tarnogrodzkich złóż gazu ziemnego oszacowana jest na ok. 450 milionów m3. Sieć gazowa powstała na początku lat 90 – tych, jej długość wraz z przyłączami wynosi ok. 113 kilometrów. Rury sieci gazowej wykonane są z materiałów PE o średnicy dn. 25 do 160 milimetrów. Gmina Tarnogród jest w całości zgazyfikowana. Gaz ziemny wysokometanowy G250 kupowany jest przez TZK Sp. z o.o. z kopalni gazu położonej w Woli Różanieckiej od PGNiG Sanok, który jest zarządcą kopalni. Spółka w ciągu roku kupuje ok. 1,5 miliona m3gazu i sprzedaje go ok. tysiącowi odbiorcom gazu w gminie co stanowi ok. 60% nieruchomości zabudowanych. Gaz dostarczany jest oprócz gospodarstw domowych do kilkudziesięciu suszarni tytoniu, głównie z miejscowości Różaniec I i Różaniec II. Ponadto gaz dostarczany jest do najważniejszych budynków użyteczności publicznej oraz największych zakładów pracy.

Kopalnia gazu ziemnego w Woli Różanieckiej