O firmie

Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. został powołany przez Burmistrza Tarnogrodu wykonującego, uchwałę Nr XL /259/2010 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 15 września 2010 roku w sprawie utworzenia przez Gminę Tarnogród spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Tarnogrodzki Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Akt Założycielski spółki został podpisany w dniu 14 października 2010 roku przed notariuszem Małgorzatą Podgajną w Kancelarii Notarialnej w Biłgoraju. Zakład powstał na bazie materialnej i osobowej Pomocniczego Gospodarstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie. Całość mienia przekształconego Gospodarstwa została wniesiona na rzecz powstałej spółki. Aktualnie właścicielem 100% udziałów w spółce jest Gmina Tarnogród, którą reprezentuje Burmistrz Tarnogrodu.

Spółka został zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000372311 w dniu 03.12.2010 roku. Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie14 910 000,00 zł i dzieli się na 2982 udziałów o wartości 5 000,00 zł , których wyłącznym właścicielem jest Gmina Tarnogród.

Spółka realizuje zadania własne gminy polegające na zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie: zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w gaz oraz mieszkalnictwa komunalnego. Działalność powyższą spółka prowadzi przy wykorzystaniu składników majątkowych przekazanych przez Gminę.

Własnością TZK Sp. z o.o. jest sieć: kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa położona na terenie gminy Tarnogród, ujęcia wody, stacje uzdatniania wody przy ul. Lubaczowskiej i ul. Biłgorajskiej a także oczyszczalnie ścieków w Tarnogrodzie oraz Różańcu I. Spółka prowadzi eksploatację powyższych obiektów oraz remonty i konserwację. Ponadto spółka dzierżawi od Gminy Tarnogród dwa budynki komunalne położone przy ul. Rynek 59 oraz ul. Partyzantów 5, których jest zarządcą.

Zakład w ujęciu organizacyjnym składa się z jednoosobowego zarządu oraz z dwóch działów: finansowego, którym kieruje Główna Księgowa Spółki oraz działu technicznego, którym kieruje Kierownik ds. Technicznych i Infrastruktury. 

Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim:

 • dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
 • handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
 • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • zbieranie odpadów komunalnych
 • wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych i gazowych
 • wykonywanie usług koparko – ładowarką
 • wykonywanie usług transportowych
 • usługi asenizacyjne

 

 • O firmie
 • O firmie
 • O firmie
 • O firmie
 • O firmie
 • O firmie
 • O firmie
 • O firmie
 • O firmie
 • O firmie
 • O firmie
 • O firmie