Taryfa dla gazu ziemnego

Taryfa nr 11 dla gazu ziemnego wysokometanowego została zatwierdzona  przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr DDRG.DRG-2.4212.42.2023.DK z dnia 4 marca 2024 r. oraz opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa gazowe i obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2024 roku.

W dniu 04.03.2024 r. Prezes URE decyzją nr DRG.DRG-2.4212.42.2023.DK zatwierdził Taryfę nr 11, która została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Paliwa Gazowe i obowiązuje od 1 kwietnia 2024 roku. Pełny tekst Taryfy dostępny jest w siedzibie Spółki oraz poniżej do pobrania w pliku pdf.

Ustawa z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dziennik Ustaw z 2022 pozycja 2687) weszła w życie 21.12.2022 roku. Zgodnie z jej zapisami, od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 w rozliczeniach z odbiorcami będzie stosowana cena maksymalna.

Na mocy nowelizacji Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, stosowanie ceny maksymalnej zostało przedłużone na okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 30.06.2024 r.

Ile wynosi maksymalna cena paliwa gazowego?

200,17 zł/MWh dla gospodarstw domowych

200,17 zł/MWh dla pozostałych grup odbiorców, pod warunkiem złożenia Oświadczenia

Do ceny należy doliczyć podatek VAT i akcyzę zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Gospodarstwa domowe
podmioty określone w art. 62b ust. 1 pkt 2 a-  ustawy Prawo Energetyczne Nie składa się oświadczenia

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
podmioty określone w art. 62b ust. 1 pkt 2 b - ustawy Prawo Energetyczne Pobierz wzór oświadczenia zgodny z Rozporządzeniem

Podmioty uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia paliwa gazowego w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe, w lokalach podmiotów realizujących określone zadania użyteczności publicznej w zakresie ich zadań lub do lokalnej produkcji ciepła zużywanego w gospodarstwach domowych znajdujących się w budynkach wielolokalowych lub w lokalach podmiotów realizujących określone zadania użyteczności publicznej

podmioty określone w art. 62b ust. 1 pkt 2 c - ustawy Prawo Energetyczne Pobierz wzór oświadczenia zgodny z Rozporządzeniem

Podmioty, które realizują zadania użyteczności publicznej oraz związki zawodowe
podmioty określone w art. 62b ust. 1 pkt 2 d ustawy Prawo Energetyczne Pobierz wzór oświadczenia zgodny z Rozporządzeniem

TZK Sp. z o.o. w rozliczeniach z odbiorcami chronionymi oraz  będącymi gospodarstwem domowym stosuje następujące ceny i stawki opłat zamieszczone w tabeli poniżej:

Do ceny należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Ceny i stawki opłat za sprzedaż gazu i dystrybucję dla firm i podmiotów oraz osób fizycznych i gospodarstw rolnych wykorzystujących gaz w działalności gospodarczej i rolniczej określa Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 6/2023 z dn.28.02.2023 r. (tabela poniżej):

Do ceny należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Ciepło spalania gazu od lipca 2023 r.

Współczynnik ciepła spalania 1 mgazu ziemnego wysokometanowego wynosi 39,66 MJ/m3.

Odpowiada to współczynnikowi konwersji 11,02 kWh/m, który stanowi iloraz ciepła spalania 1 m3 (39,66 MJ/m3) i liczby 3,6.

Ciepło spalania gazu od stycznia do czerwca 2023 r.

Współczynnik ciepła spalania 1 mgazu ziemnego wysokometanowego wynosi 39,61 MJ/m3.

Odpowiada to współczynnikowi konwersji 11,00 kWh/m, który stanowi iloraz ciepła spalania 1 m3 (39,61 MJ/m3) i liczby 3,6.

Ciepło spalania gazu od stycznia 2024 r.

Współczynnik ciepła spalania 1 mgazu ziemnego wysokometanowego wynosi 39,60 MJ/m3.

Odpowiada to współczynnikowi konwersji 11,00 kWh/m, który stanowi iloraz ciepła spalania 1 m3 (39,60 MJ/m3) i liczby 3,6.

 

Pliki do pobrania

Zarządzenie

Taryfa

Oświadczenie