KOMUNIKAT z dn. 6 kwietnia 2023 r.

Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, że w dniu 6 kwietnia 2023 r. zatwierdził po przeprowadzonych konsultacjach (od 4 marca 2023 r. do 5 kwietnia 2023 r.) zaktualizowaną Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazu, która została opublikowana wraz z Raportem z konsultacji.

W trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi od użytkowników systemu w sprawie projektu nowej IRiESD.

 

Pliki do pobrania


KOMUNIKAT z dn. 29 marca 2023 r.

Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSDg) informuje, że w dniu 29 marca 2023 r. zatwierdził po przeprowadzonych konsultacjach (od 24 lutego 2023 r. do 27 marca 2023 r.) Kartę Aktualizacji nr 1/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (KA 1/2023 IRiESDg), która została opublikowana wraz z Raportem z konsultacji.

W trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi od użytkowników systemu w sprawie projektu nowej IRiESD.

Pliki do pobrania


KOMUNIKAT z dn. 24 lutego 2023 r.

Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSDg) publikuje projekt Karty Aktualizacji nr 1/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (KA 1/2023 IRiESDg) poddając powyższy projekt procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne.  

Informujemy o możliwości przesyłania uwag dotyczących projektu. Uwagi należy zgłaszać w terminie od 24.02.2023 r. do 27.03.2023 roku, na adres email: tzkspzoo@wp.pl poprzez wykorzystanie poniższego formularza.

Aktualna Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci dystrybucyjnej obowiązująca od 27 stycznia 2022 r. jest do pobrania w zakładce Taryfa GAZ.

Pliki do pobrania


KOMUNIKAT z dn. 24 lutego 2023 r.

SPRZEDAWCA Z URZĘDU

Na podstawie art. 62c ust. 2 ustawy Prawo energetyczne (uPe) dla odbiorców przyłączonych do systemu dystrybucyjnego gazowego, o którym mowa w art. 9d ust. 7 uPe, do czasu wyznaczenia przez Prezesa URE lub wyłonienia w drodze przetargu sprzedawcy z urzędu1), na zasadach określonych w art. 9i uPe, zadania sprzedawcy z urzędu wykonuje przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo2), w skład którego wchodzi ten system dystrybucyjny.

W świetle powyższego, na terenie obszaru działalności
TZK Sp. z o.o.

zadania sprzedawcy z urzędu wykonuje:

Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o.

ul. Biłgorajska 33A
23-420 Tarnogród
https://tzktarnogrod.pl/

W przypadku, gdy sprzedawca z urzędu zaprzestał sprzedaży paliw gazowych do odbiorców końcowych przyłączonych do systemu dystrybucyjnego, o którym mowa w art. 9d ust. 7, zadania sprzedawcy z urzędu pełni przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem paliwami gazowymi, do którego wniesiono wkład niepieniężny, o którym mowa w art. 5buPe.

Dla odbiorców końcowych, do których nie znajdują zastosowania rozwiązania zawarte w art. 62c ust. 1–4 uPE,  zadania sprzedawcy z urzędu wykonuje w zakresie sprzedaży paliw gazowych – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem paliwami gazowymi, do którego wniesiono wkład niepieniężny, o którym mowa w art. 5b ust. 1. uPe.

1)Przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo – przedsiębiorstwo energetyczne lub grupa przedsiębiorstw, których wzajemne relacje są określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 024 z 29.01.2004), zajmujące się w odniesieniu do paliw gazowych: dystrybucją oraz wytwarzaniem lub sprzedażą tych paliw.

2) Sprzedawca z urzędu – przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi, świadczące usługi kompleksowe odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy.


KOMUNIKAT z dn. 27 stycznia 2022 r.

Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, że w dniu 27 stycznia 2022 r. zatwierdził po przeprowadzonych konsultacjach (od 18 grudnia 2021 r. do 20 stycznia 2022 r.) zaktualizowaną Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazu, która została opublikowana wraz z Raportem z konsultacji.

W trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi od użytkowników systemu w sprawie projektu nowej IRiESD.                

IRiESDG do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania

Dzień publikacji IRiESDG : 27 styczeń 2022 r.