BIURO CZYNNE

Pon-Pt 7.00 - 15.00

KASA CZYNNA

Pon-Pt 7.00 - 14.40
Zgłoszenia awarii
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych przyjmowane są w godzinach 7.00 do 15.00 pod numerem tel:
84 689 70 95 lub 781 191 101
i po godzinach pracy oraz
w dni wolne pod numerem
tel: 781 191 101 lub 533 910 227
Witamy na naszej stronie

REMONT OCZYSZCZALNI W TARNOGRODZIE ZAKOŃCZONY

 

 

 

 

Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Tarnogrodzie informuje, że zakończyły się prace związane z realizacją projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tarnogród” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w Lublinie na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 6. Ochrona środowiska
i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4. Gospodarka wodno-ściekowa.

Przebudowa oczyszczalni ścieków była kluczową dla miasta inwestycją, mającą na celu poprawę jakości środowiska naturalnego. Zakres prac obejmował rozbudowę oraz modernizację oczyszczalni poprzez         zwiększenie jej przepustowości, a także poprawę skuteczności           oczyszczania ścieków komunalnych. W ramach projektu powstał również portal internetowy, za pośrednictwem którego użytkownicy będą mogli dokonywać transakcji on-line (w tym odczyty liczników, pobieranie opłat, stan rozliczeń, dostępność dotychczasowych i nowych usług itp.).

tzk.bok.gmina.pl (link – strona główna)

Strona główna

Projekt realizowany był w latach 2019-2020.

 

 

 


Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372311 posiada numer NIP 918-215-18-95, REGON 060708755, BDO: 000002196, kapitał zakładowy 14 910 000, 00 zł wpłacony w całości, konto Bank Spółdzielczy Tarnogród
28 9637 0001 2001 0000 0505 0002 w tytule przelewu prosimy podać nr faktury