BIURO CZYNNE

Pon-Pt 7.00 - 15.00

KASA CZYNNA

Pon-Pt 7.00 - 14.40
Zgłoszenia awarii
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych przyjmowane są w godzinach 7.00 do 15.00 pod numerem tel:
84 689 70 95 lub 781 191 101
i po godzinach pracy oraz
w dni wolne pod numerem
tel: 781 191 101 lub 533 910 227
Witamy na naszej stronie

KOMUNIKAT z dn. 24 lutego 2023 r.

SPRZEDAWCA Z URZĘDU

Na podstawie art. 62c ust. 2 ustawy Prawo energetyczne (uPe) dla odbiorców przyłączonych do systemu dystrybucyjnego gazowego, o którym mowa w art. 9d ust. 7 uPe, do czasu wyznaczenia przez Prezesa URE lub wyłonienia w drodze przetargu sprzedawcy z urzędu1), na zasadach określonych w art. 9i uPe, zadania sprzedawcy z urzędu wykonuje przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo2), w skład którego wchodzi ten system dystrybucyjny.

W świetle powyższego, na terenie obszaru działalności
Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o.

zadania sprzedawcy z urzędu wykonuje:

Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o.

ul. Biłgorajska 33A

23-420 Tarnogród

https://tzktarnogrod.pl/

W przypadku, gdy sprzedawca z urzędu zaprzestał sprzedaży paliw gazowych do odbiorców końcowych przyłączonych do systemu dystrybucyjnego, o którym mowa w art. 9d ust. 7, zadania sprzedawcy z urzędu pełni przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem paliwami gazowymi, do którego wniesiono wkład niepieniężny, o którym mowa w art. 5b1 uPe.

Dla odbiorców końcowych, do których nie znajdują zastosowania rozwiązania zawarte w art. 62c ust. 1–4 uPE,  zadania sprzedawcy z urzędu wykonuje w zakresie sprzedaży paliw gazowych – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem paliwami gazowymi, do którego wniesiono wkład niepieniężny, o którym mowa w art. 5b ust. 1. uPe.

1)Przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo – przedsiębiorstwo energetyczne lub grupa przedsiębiorstw, których wzajemne relacje są określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 024 z 29.01.2004), zajmujące się w odniesieniu do paliw gazowych: dystrybucją oraz wytwarzaniem lub sprzedażą tych paliw.

2) Sprzedawca z urzędu – przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi, świadczące usługi kompleksowe odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwie domowym, niekorzystającym
z prawa wyboru sprzedawcy.


KOMUNIKAT z dn. 24 lutego 2023 r.

Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSDg) publikuje projekt Karty Aktualizacji nr 1/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (KA 1/2023 IRiESDg) poddając powyższy projekt procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne.  

Informujemy o możliwości przesyłania uwag dotyczących projektu. Uwagi należy zgłaszać w terminie od 24.02.2023 r. do 27.03.2023 roku, na adres email: tzkspzoo@wp.pl poprzez wykorzystanie poniższego formularza.

Aktualna Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci dystrybucyjnej obowiązująca od 27 stycznia 2022 r. jest do pobrania w zakładce Taryfa GAZ.

Komunikat

Karta Aktualizacji projekt

Formularz zgłoszenia uwag


KOMUNIKAT z dn. 27 stycznia 2022 r.

Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, że w dniu 27 stycznia 2022 r. zatwierdził po przeprowadzonych konsultacjach (od 18 grudnia 2021 r. do 20 stycznia 2022 r.) zaktualizowaną Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazu, która została opublikowana wraz z Raportem z konsultacji.

W trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi od użytkowników systemu w sprawie projektu nowej IRiESD.                

IRiESDG do pobrania poniżej.


Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, że w dniu 23 listopada 2022 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr DRG.DRG-2.4212.47.2022.JDo1 zatwierdził Spółce nową Taryfę nr 10 dla gazu ziemnego wysokometanowego, która została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa gazowe nr 116 (2633) i obowiązuje od dnia 8 grudnia 2022 roku.

Ceny i stawki opłat za sprzedaż gazu i dystrybucję dla firm i podmiotów oraz osób fizycznych i gospodarstw rolnych wykorzystujących gaz w działalności gospodarczej i rolniczej określa Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 21/2022 z dn. 02.11.2022 r. (tabela nr 2).

Informujemy, że pełny tekst Taryfy dostępny jest w siedzibie Spółki oraz poniżej do pobrania w pliku pdf.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15.12.2022 r. „o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu” (Dz. U. 2022 poz. 2687) od dnia 1 stycznia 2023 r. TZK Sp. z o.o. w rozliczeniach z odbiorcami chronionymi oraz  będącymi gospodarstwem domowym stosuje następujące ceny i stawki opłat zamieszczone w tabeli poniżej:

Grupa taryfowa                Ceny i stawki opłat netto dla GOSPODARSTW DOMOWYCH i               ODBIORCÓW CHRONIONYCH od 01.01.2023 r.
                  Cena za gaz Stawki opłat abonamen- towych    Stawki opłat za usługę dystrybucji
z zerową stawką akcyzy lub uwzględniająca zwolnienie od akcyzy przeznaczony do celów opałowych  Stała   Zmienna
[gr/kWh] [gr/kWh]  [zł/m-c]  [zł/m-c]  [gr/(kWh/h)     za h] [gr/kWh]
G – 0 20,017 20,407 2,554
G – 1 20,017 20,407  4,95 2,350 X 2,565
G – 2 20,017 20,407 8,70 12,000 X 1,891
G – 3 20,017 20,407 17,90 X 0,1100 2,164

Tabela nr 1 (wyciąg z taryfy nr 10 odnośnie cen i stawek opłat za sprzedaż gazu i dystrybucję dla gospodarstw domowych obowiązujących od 8 grudnia 2022 r.)

Grupa taryfowa

               Ceny i stawki opłat netto dla GOSPODARSTW DOMOWYCH ZAWIESZONE W STOSOWANIU W ROZLICZENIACH od 01.01.2023 r.

                  Cena za gaz Stawki opłat abonamen- towych    Stawki opłat za usługę dystrybucji
z zerową stawką akcyzy lub uwzględniająca zwolnienie od akcyzy przeznaczony do celów opałowych  Stała   Zmienna
[gr/kWh] [gr/kWh]  [zł/m-c]  [zł/m-c]  [gr/(kWh/h)     za h] [gr/kWh]
G – 0 42,525 42,915 2,554
G – 1 42,185 42,575  4,95 2,35 X 2,565
G – 2 41,848 42,238 8,70 12,00 X 1,891
G – 3 41,322 41,712 17,90 X 0,110 2,164

Tabel nr 2 (wyciąg) z Zarządzenia Prezesa Zarządu nr 6/2023 z dn. 28.02.2023 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla podmiotów, które nie stanowią gospodarstwa domowego.

  Ceny i stawki opłat netto dla FIRM I PODMIOTÓW, SUSZARNI TYTONIU od 01.02.2023 r.
Cena za gaz Stawki opłat abonamentowych Stawki opłat za usługę dystrybucji
z zerową stawką akcyzy lub uwzględniająca zwolnienia od akcyzy przeznaczony do celów opałowych Stała Zmienna
[gr/kWh] [gr/kWh] [zł/m-c] [zł/m-c] [gr/(kWh/h) za h] [gr/kWh]
G – 1 58,600 58,990 4,95 2,35 x 2,565
G – 2 57,790 58,180 8,70 12,00 x 1,891
G – 3 54,790 55,180 17,90 x 0,110 2,164

Ciepło spalania gazu w styczniu 2023 r.

Współczynnik ciepła spalania 1 mgazu wysokometanowego w styczniu

2023

wynosi 39,61 MJ/m3.

Odpowiada to współczynnikowi konwersji 11,00 kWh/m, który stanowi iloraz ciepła spalania 1 m3 (39,61 MJ/m3) i liczby 3,6.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 640) od dnia 1 sierpnia 2014 r. rozliczenia za dostarczony gaz są prowadzone w jednostkach energii (kWh). Przeliczenie na jednostki energii z jednostek objętości będzie dokonywane z wykorzystaniem współczynnika konwersji, który stanowi iloraz ciepła spalania 1 m3 gazu i liczby 3,6. Współczynnik konwersji dla odbiorców o mocy umownej nie większej niż 10 m3/h (110 kWh/h) ustalany jest na podstawie średniej arytmetycznej opublikowanych wartości ciepła na stronie internetowej spółki dla poszczególnych miesięcy, z liczby miesięcy odpowiadającej liczbie miesięcy okresu rozliczeniowego, natomiast dla odbiorców o mocy umownej większej niż 10 m3/h (110 kWh/h) na podstawie wartości ciepła spalania ustalonej dla okresu rozliczeniowego.

Plik do pobrania:

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 6/2023 z dn. 28.02.2023 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla odbiorców, którzy nie stanowią gospodarstwo domowe

Zarządzenie Prezesa Zarzadu nr 5/2023 z dn. 08.02.2023 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla odbiorców, którzy nie stanowią gospodarstwa domowego

Zmiana Taryfy nr 10 dla gazu ziemnego wysokometanowego

Taryfa nr 10 dla gazu ziemnego wysokometanowego

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 21/2022 z dn. 02.11.2022 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla odbiorców, którzy nie stanowią gospodarstwa domowego

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 19/2022 z dn. 03.10.2022 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla odbiorców, którzy nie stanowią gospodarstwa domowego

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 16/2022 z dn. 01.09.2022 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla odbiorców, którzy nie stanowią gospodarstwa domowego

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 14/2022 z dn. 01.08.2022 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla odbiorców, którzy nie stanowią gospodarstwa domowego

Zmiana_Taryfy nr 9_dla gazu ziemnego wysokometanowego_

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 8/2022 z dn. 02.05.2022 w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla odbiorców, którzy nie stanowią gospodarstwa domowego

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 7/2022 z dn. 01.04.2022 w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla odbiorców, którzy nie stanowią gospodarstwa domowego

Oświadczenie odbiorcy paliw gazowych o przeznaczeniu paliw gazowych (ODBIORCA CHRONIONY + SPÓŁDZIELNIE)  

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 6/2022 z dn. 01.02.2022 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla odbiorców, którzy nie stanowią gospodarstwa domowego

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 2/2022 z dn. 03.01.2022 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla odbiorców, którzy nie stanowią gospodarstwa domowego

Zmiana Taryfa nr 9 dla gazu ziemnego wysokometanowego

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 22/2021 z dn. 2 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla odbiorców, którzy nie stanowią gospodarstwa domowego

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 21/2021 z dn. 18 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla odbiorców, którzy nie stanowią gospodarstwa domowego

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 19/2021 z dn. 12 października 2021 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla odbiorców, którzy nie stanowią gospodarstwa domowego 

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 16/2021 z dn. 8 września 2021 r. w sprawie ustalenia nowych cen i stawek opłat za sprzedaż i dystrybucję gazu dla odbiorców, którzy nie stanowią gospodarstwa domowego

Taryfa nr 9 dla gazu ziemnego wysokometanowego

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 14/2021 z dn. 9 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla podmiotów, które nie stanowią gospodarstwa domowego

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 12/2021 z dn. 20 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla podmiotów, które nie stanowią gospodarstwa domowego 

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 6/2021 z dn. 22.03.2021 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla podmiotów, które nie stanowią gospodarstwa domowego oraz dla osób fizycznych i gospodarstw rolnych wykorzystujących gaz w działalności gospodarczej i rolniczej

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 13/2020 z dn. 14.07.2020 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla podmiotów, które nie stanowią gospodarstwa domowego oraz dla osób fizycznych i gospodarstw rolnych wykorzystujących gaz w działalności gospodarczej i rolniczej

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 10/2020 z dn. 26.03.2020 r. w sprawie nowych stawek opłat za usługę dystrybucji gazu wysokometanowego dla podmiotów, które nie stanowią gospodarstwa domowego oraz dla osób fizycznych i gospodarstw rolnych wykorzystujących gaz w działalności gospodarczej i rolniczej

Taryfa nr 8 dla gazu ziemnego wysokometanowego

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 9/2019 z dn. 18.07.2019 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla podmiotów, które nie stanowią gospodarstwa domowego

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 7/2019 z dn. 11.04.2019 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla podmiotów, które nie stanowią gospodarstwa domowego

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 3/2019 z dn. 16.01.2019 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla podmiotów, które nie stanowią gospodarstwa domowego

Taryfa nr 7 dla gazu ziemnego wysokometanowego

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 18/2018 z dn. 01.10.2018 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla podmiotów, które nie stanowią gospodarstwa domowego

Taryfa nr 6 dla gazu ziemnego wysokometanowego

Zmiana Taryfy nr 5 dla gazu ziemnego wysokometanowego

Taryfa nr 5 dla gazu ziemnego wysokometanowego

Zarządzenie Nr 7/2015 z dn. 15.09.2015 r. w sprawie obniżenia ceny gazu dostarczanego do wszystkich odbiorców przez TZK Sp. z o.o.

Taryfa nr 4 dla gazu ziemnego wysokometanowego

Taryfa nr 3 dla gazu ziemnego wysokometanowego

Taryfa nr 2 dla gazu ziemnego wysokometanowego

Taryfa nr 1 dla gazu ziemnego wysokometanowego


Informacja w sprawie rozliczania za dostarczany gaz


Dzień publikacji IRiESDG : 27 styczeń 2022 r. 

Część I : IRiESDG : Postanowienia ogólne

Część II : Ogólne warunki korzystania z systemu dystrybucyjnego

Część III : Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

Karta aktualizacji 2/2021 : IRiESDG

Raport OSD z konsultacji karta aktualizacji 2-2021

Aktualna lista sprzedawców rezerwowych


WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO DLA ZUD NIE BĘDĄCYM ODBIORCĄ KOŃCOWYM

Wzór_UD_ZUD_bedacym_nie_bedacym_odbiorca_koncowym – doc

Wzór_UD_ZUD_bedacym_nie_bedacym_odbiorca_koncowym – pdf

Załącznik Nr 1_OWU – doc

Załącznik Nr 1_OWU – pdf

Załącznik Nr 2_RUZ – doc

Załącznik Nr 2_RUZ – pdf

Załącznik Nr 3_Warunki dostarczania i odbioru – doc

Załącznik Nr 3_Warunki dostarczania i odbioru – pdf

Załącznik Nr 4a_Wykaz_osób_do_przekazywania_informacji – xls

Załącznik Nr 4b_Sluzby_dyspozytorskie – xls

Załącznik Nr 5_Obsługa PZD – doc

Załącznik Nr 5_Obsługa PZD – pdf

Załącznik Nr 6_Oświadczenie_sprzedaz_rezerwowa – doc

Załącznik Nr 6_Oświadczenie_sprzedaz_rezerwowa – pdf


Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego Nr 1/2022 – grudzień 2022

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372311 posiada numer NIP 918-215-18-95, REGON 060708755, BDO: 000002196, kapitał zakładowy 14 910 000, 00 zł wpłacony w całości, konto Bank Spółdzielczy Tarnogród
28 9637 0001 2001 0000 0505 0002 w tytule przelewu prosimy podać nr faktury