BIURO CZYNNE

Pon-Pt 7.00 - 15.00

KASA CZYNNA

Pon-Pt 7.00 - 14.40
Zgłoszenia awarii
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych przyjmowane są w godzinach 7.00 do 15.00 pod numerem tel:
84 689 70 95 lub 781 191 101
i po godzinach pracy oraz
w dni wolne pod numerem
tel: 781 191 101 lub 533 910 227
Witamy na naszej stronie

KOMUNIKAT z dn. 20 października 2021 r.

Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, że w dniu 20 października 2021 r. zatwierdził po przeprowadzonych konsultacjach (od 16 września do 18 października 2021 r.) zaktualizowaną Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazu, która została opublikowana wraz z Raportem z konsultacji.

W trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi od użytkowników systemu w sprawie projektu nowej IRiESD.                

IRiESDG do pobrania poniżej.


Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, że w dniu 6 sierpnia 2021 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr DRG.DRG-2.4212.4.2021.AG zatwierdził Spółce nową Taryfę nr 9 dla gazu ziemnego wysokometanowego (gospodarstwa domowe), która została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa gazowe nr 58 (2459) i obowiązuje od dnia 1 września 2021 roku (tabela nr 1).

Ceny i stawki opłat za sprzedaż gazu i dystrybucję dla firm i podmiotów oraz osób fizycznych i gospodarstw rolnych wykorzystujących gaz w działalności gospodarczej i rolniczej określa Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 19/2021 z dn. 12.10.2021 r. (tabela nr 2).

Informujemy, że pełny tekst Taryfy dostępny jest w siedzibie Spółki oraz poniżej do pobrania w pliku pdf.

Tabela nr 1 (wyciąg z taryfy nr 9 odnośnie cen i stawek opłat za sprzedaż gazu i dystrybucję dla gospodarstw domowych obowiązujące od 1 września 2021 r.)

Grupa taryfowa                Ceny i stawki opłat dla GOSPODARSTW DOMOWYCH od 01.09.2021 r.
                  Cena za gaz Stawki opłat abonamen- towych    Stawki opłat za usługę dystrybucji
z zerową stawką akcyzy lub uwzględniająca zwolnienie od akcyzy przeznaczony do celów opałowych  Stała   Zmienna
[gr/kWh] [gr/kWh]  [zł/m-c]  [zł/m-c]  [gr/(kWh/h)     za h] [gr/kWh]
G – 0 13,769 14,131 2,438
G – 1 13,240 13,602  4,95 2,16 X 2,283
G – 2 12,912 13,274 8,70 11,01 X 1,682
G – 3 12,338 12,700 17,90 X 0,101 1,946

Tabel nr 2 (wyciąg) z Zarządzenia Prezesa Zarządu nr 19/2021 z dn. 12.10.2021 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla podmiotów, które nie stanowią gospodarstwa domowe.

  Ceny i stawki opłat dla FIRM I PODMIOTÓW, SUSZARNI TYTONIU od 01.10.2021 r.
Cena za gaz Stawki opłat abonamentowych Stawki opłat za usługę dystrybucji
z zerową stawką akcyzy lub uwzględniająca zwolnienia od akcyzy przeznaczony do celów opałowych Stała Zmienna
[gr/kWh] [gr/kWh] [zł/m-c] [zł/m-c] [gr/(kWh/h) za h] [gr/kWh]
G – 1 34,765 35,125 4,95 2,16 x 2,283
G – 2 34,443 34,803 8,70 11,01 x 1,682
G – 3 32,723 33,083 17,90 x 0,101 1,946

Ciepło spalania gazu w październiku 2021 r.

Współczynnik ciepła spalania 1 mgazu wysokometanowego we wrześniu

2021

wynosi 39,60 MJ/m3.

Odpowiada to współczynnikowi konwersji 11,00 kWh/m, który stanowi iloraz ciepła spalania 1 m3 (39,60 MJ/m3) i liczby 3,6.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 640) od dnia 1 sierpnia 2014 r. rozliczenia za dostarczony gaz są prowadzone w jednostkach energii (kWh). Przeliczenie na jednostki energii z jednostek objętości będzie dokonywane z wykorzystaniem współczynnika konwersji, który stanowi iloraz ciepła spalania 1 m3 gazu i liczby 3,6. Współczynnik konwersji dla odbiorców o mocy umownej nie większej niż 10 m3/h (110 kWh/h) ustalany jest na podstawie średniej arytmetycznej opublikowanych wartości ciepła na stronie internetowej spółki dla poszczególnych miesięcy, z liczby miesięcy odpowiadającej liczbie miesięcy okresu rozliczeniowego, natomiast dla odbiorców o mocy umownej większej niż 10 m3/h (110 kWh/h) na podstawie wartości ciepła spalania ustalonej dla okresu rozliczeniowego.

Plik do pobrania:

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 19/2021 z dn. 12 października 2021 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla odbiorców, którzy nie stanowią gospodarstwa domowego 

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 16/2021 z dn. 8 września 2021 r. w sprawie ustalenia nowych cen i stawek opłat za sprzedaż i dystrybucję gazu dla odbiorców, którzy nie stanowią gospodarstwa domowego

Taryfa nr 9 dla gazu ziemnego wysokometanowego

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 14/2021 z dn. 9 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla podmiotów, które nie stanowią gospodarstwa domowego

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 12/2021 z dn. 20 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla podmiotów, które nie stanowią gospodarstwa domowego 

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 6/2021 z dn. 22.03.2021 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla podmiotów, które nie stanowią gospodarstwa domowego oraz dla osób fizycznych i gospodarstw rolnych wykorzystujących gaz w działalności gospodarczej i rolniczej

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 13/2020 z dn. 14.07.2020 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla podmiotów, które nie stanowią gospodarstwa domowego oraz dla osób fizycznych i gospodarstw rolnych wykorzystujących gaz w działalności gospodarczej i rolniczej

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 10/2020 z dn. 26.03.2020 r. w sprawie nowych stawek opłat za usługę dystrybucji gazu wysokometanowego dla podmiotów, które nie stanowią gospodarstwa domowego oraz dla osób fizycznych i gospodarstw rolnych wykorzystujących gaz w działalności gospodarczej i rolniczej

Taryfa nr 8 dla gazu ziemnego wysokometanowego

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 9/2019 z dn. 18.07.2019 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla podmiotów, które nie stanowią gospodarstwa domowego

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 7/2019 z dn. 11.04.2019 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla podmiotów, które nie stanowią gospodarstwa domowego

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 3/2019 z dn. 16.01.2019 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla podmiotów, które nie stanowią gospodarstwa domowego

Taryfa nr 7 dla gazu ziemnego wysokometanowego

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 18/2018 z dn. 01.10.2018 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla podmiotów, które nie stanowią gospodarstwa domowego

Taryfa nr 6 dla gazu ziemnego wysokometanowego

Zmiana Taryfy nr 5 dla gazu ziemnego wysokometanowego

Taryfa nr 5 dla gazu ziemnego wysokometanowego

Zarządzenie Nr 7/2015 z dn. 15.09.2015 r. w sprawie obniżenia ceny gazu dostarczanego do wszystkich odbiorców przez TZK Sp. z o.o.

Taryfa nr 4 dla gazu ziemnego wysokometanowego

Taryfa nr 3 dla gazu ziemnego wysokometanowego

Taryfa nr 2 dla gazu ziemnego wysokometanowego

Taryfa nr 1 dla gazu ziemnego wysokometanowego


Informacja w sprawie rozliczania za dostarczany gaz


Dzień publikacji IRiESDg : 21 październik 2021 r. 

Część I :  IRiESDG : Postanowienia ogólne

Część II : IRiESDG : Ogólne Warunki Korzystania z Systemu Dystrybucyjnego

Cześć III : IRiESDG : Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

Karta aktualizacji nr 1/2021 : IRiESDG

Raport OSD z konsultacji Karty Aktualizacji nr 1/2021 : IRiESDG


Plan wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu : grudzień 2020

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372311 posiada numer NIP 918-215-18-95, REGON 060708755, BDO: 000002196, kapitał zakładowy 14 910 000, 00 zł wpłacony w całości, konto Bank Spółdzielczy Tarnogród
28 9637 0001 2001 0000 0505 0002 w tytule przelewu prosimy podać nr faktury