BIURO CZYNNE

Pon-Pt 7.00 - 15.00

KASA CZYNNA

Pon-Pt 7.00 - 14.40
Zgłoszenia awarii
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych przyjmowane są w godzinach 7.00 do 15.00 pod numerem tel:
84 689 70 95 lub 781 191 101
i po godzinach pracy oraz
w dni wolne pod numerem
tel: 781 191 101 lub 533 910 227
Witamy na naszej stronie

Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. został powołany przez Burmistrza Tarnogrodu wykonującego,

uchwałę Nr XL /259/2010 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 15 września 2010 roku w sprawie utworzenia przez Gminę Tarnogród spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Tarnogrodzki Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Akt Założycielski spółki został podpisany w dniu 14 października 2010 roku przed notariuszem Małgorzatą Podgajną w Kancelarii Notarialnej w Biłgoraju. Zakład powstał na bazie materialnej i osobowej Pomocniczego Gospodarstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie. Całość mienia przekształconego Gospodarstwa została wniesiona na rzecz powstałej spółki. Aktualnie właścicielem 100% udziałów w spółce jest Gmina Tarnogród, którą reprezentuje Burmistrz Tarnogrodu.

Spółka został zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000372311 w dniu 03.12.2010 roku. Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie

14 910 000,00 zł i dzieli się na 2982 udziałów o wartości 5 000,00 zł , których wyłącznym właścicielem jest Gmina Tarnogród.

Spółka realizuje zadania własne gminy polegające na zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie: zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w gaz oraz mieszkalnictwa komunalnego. Działalność powyższą spółka prowadzi przy wykorzystaniu składników majątkowych przekazanych przez Gminę.

Własnością TZK Sp. z o.o. jest sieć: kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa położona na terenie gminy Tarnogród, ujęcia wody, stacje uzdatniania wody przy ul. Lubaczowskiej i ul. Biłgorajskiej a także oczyszczalnie ścieków w Tarnogrodzie oraz Różańcu I. Spółka prowadzi eksploatację powyższych obiektów oraz remonty i konserwację. Ponadto spółka dzierżawi od Gminy Tarnogród dwa budynki komunalne położone przy ul. Rynek 59 oraz ul. Partyzantów 5, których jest zarządcą.

Zakład w ujęciu organizacyjnym składa się z jednoosobowego zarządu oraz z dwóch działów: finansowego którym kieruje Główny Księgowy Spółki oraz działu technicznego którym kieruje Kierownik ds. Technicznych i Infrastruktury. Aktualnie spółka zatrudnia 20 pracowników.

Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim:

– dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,

– handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,

– pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

– odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

– zbieranie odpadów komunalnych

– wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych i gazowych

– wykonywanie usług koparko – ładowarką

– wykonywanie usług transportowych

– usługi asenizacyjne

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372311 posiada numer NIP 918-215-18-95, REGON 060708755, BDO: 000002196, kapitał zakładowy 14 910 000, 00 zł wpłacony w całości, konto Bank Spółdzielczy Tarnogród
28 9637 0001 2001 0000 0505 0002 w tytule przelewu prosimy podać nr faktury