BIURO CZYNNE

Pon-Pt 7.00 - 15.00

KASA CZYNNA

Pon-Pt 7.00 - 14.40
Zgłoszenia awarii
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych przyjmowane są w godzinach 7.00 do 15.00 pod numerem tel:
84 689 70 95 lub 781 191 101
i po godzinach pracy oraz
w dni wolne pod numerem
tel: 781 191 101 lub 533 910 227
Witamy na naszej stronie

Stacja Uzdatniania Wody w Tarnogrodzie przy ul. Biłgorajskiej.

Gmina Tarnogród posiada sieć wodociągową zaopatrywaną z trzech ujęć wód podziemnych. Miasto Tarnogród posiada dwa ujęcia wody przy ul. Biłgorajskiej w skład której wchodzą dwie studnie oraz ujęcie wody przy ul. Lubaczowskiej w skład którego wchodzą trzy studnie. Obszary wiejskie gminy Tarnogród zaopatrywane są w wodę zakupioną z ujęcia w Dorbozach, znajdującego się w gminie Obsza. Wyłącznym dostawcą wody dla mieszkańców gminy Tarnogród jest spółka komunalna Tarnogrodzki Zakład Komunalny która jest właścicielem i zarządcą sieci wodociągowej. Przy każdym ujęciu znajduje się zbiornik wyrównawczy, z którego pompuje się wodę w sieć. Rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej nastąpiło w połowie lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku i trwało z przerwami do połowy lat dziewięćdziesiątych. Łączna długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi ok. 100 kilometrów. Sieć zbudowana jest z materiałów: PCV, PE, AC i żeliwa o średnicy rur dn. 30 do 300 milimetrów. W ciągu roku mieszkańcy i podmioty gospodarcze oraz instytucje zużywają ok. 210 tys. m3 wody. Woda w Tarnogrodzie i na obszarach wiejskich jest dobrej jakości, poddana procesom: odżelaziania, odmanganiania, napowietrzania. Hydrofornie oraz stacje uzdatniania wody przy ul. Biłgorajskiej oraz ul. Lubaczowskiej w ostatnich latach przeszły gruntowne remonty co gwarantuje wysoką jakość wody dostarczanej do odbiorców.

INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

Rozpoczęcie budowy sieci kanalizacyjnej w Tarnogrodzie nastąpiło w 1996 roku, a w Różańcu Pierwszym w 2004 roku. Sieć wykonana jest z rur PCV o średnicy dn. 160 do 350 milimetrów. Długość sieci kanalizacyjnej w Tarnogrodzie wynosi ok. 65 km a w Różańcu ok. 10 km. W zasięgu wybudowanej kanalizacji zamieszkuje ok. 95 % mieszkańców Tarnogrodu. Pozostała do wykonania kanalizacja sanitarna przy ul. Wójtostwo, Biłgorajska, część Przedmieście Płuskie Wschód. Na obszarze wiejskim gminy Tarnogród skanalizowane są wsie Różaniec I, Różaniec II, Wola Różaniecka. Odbiorcą ścieków komunalnych przez sieć kanalizacyjną w gminie Tarnogród jest TZK Sp. z o.o. który odbiera również ścieki ze zbiorników bezodpływowych.

 

Oczyszczalnia ścieków w Tarnogrodzie

Oczyszczalnia ścieków w Tarnogrodzie przy ul. Biłgorajskiej o przepustowości 500 (m3/dobę), została oddana do użytku w 1996 roku. Obecnie swoją działalność opiera na podstawie Pozwolenia wodno – prawnego RO.6341.28.2013 z dn. 26.07.2013 r. w którym określone są szczegółowe parametry jakości ścieków. Urządzenia i metody zastosowane w procesie oczyszczania i podczyszczania ścieków mają charakter mechaniczno – biologiczny. Rocznie oczyszczalnia przyjmuje ok. 100 tys. m3 ścieków dostarczanych systemem kanalizacyjnym oraz dowożonych przez samochód asenizacyjny. W ciągu roku w oczyszczalni odbywają się czterokrotne analizy ścieków, pod względem spełnienia parametrów jakościowych, wykonywane przez firmę zewnętrzną. W oczyszczalni zastosowany jest następujący ciąg technologiczny: przepompownia ścieków, piaskownik, dwa reaktory, draimad, staw doczyszczający. Oczyszczone ścieki wpływają do rzeki Złota Tarnogród.

Od początku roku 2019 r. prowadzony jest remont i przebudowa oczyszczalni polegający na budowie nowego ciągu oczyszczania ścieków oraz remontu dotychczasowej nitki oczyszczalni. Wykonawcą inwestycji wyłonionym w przetargu jest przedsiębiorstwo P.P.M. MONTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Łuszczowie Drugim k/Lublina. Całkowita wartość projektu wynosi 3 970 245,40 zł ( słownie: trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 40/100 zł). Dofinansowanie w formie płatności ze środków europejskich wynosi nie więcej niż 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych operacji.

Na terenie oczyszczalni od września 2013 r. funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie przyjmowane są w określonych dniach odpady komunalne, które nie podlegają zbiórce powszechnej.

Oczyszczalnia ścieków w Różańcu Pierwszym

Oczyszczalnia ścieków w Różańcu I o przepustowości 250 (m3/dobę) została oddana do użytku w 2004 roku. Obecnie swoją działalność opiera na podstawie Pozwolenia wodno – prawnego RO.6341.16.2013 z dnia 22.07.2013 r. w którym określone są szczegółowe parametry jakim powinny odpowiadać ścieki. Urządzenia i metody zastosowane w procesie oczyszczania i podczyszczania ścieków mają charakter mechaniczno – biologiczny. Rocznie oczyszczalnia przyjmuje ok. 20 tys. m3 ścieków. W ciągu roku w oczyszczalni odbywają się dwukrotne analizy ścieków wykonywane przez firmę zewnętrzną. W oczyszczalni zastosowany jest następujący ciąg technologiczny: przepompownia ścieków, reaktory, draimad. W ciągu roku w oczyszczalni wyodrębnia się ok. 3 ton osadu. Oczyszczone ścieki trafiają do rzeki Pasternik.

 

INFRASTRUKTURA GAZOWA

Kopalnia gazu ziemnego w Woli Różanieckiej

Zasobność tarnogrodzkich złóż gazu ziemnego oszacowana jest na ok. 450 milionów m3. Sieć gazowa powstała na początku lat 90 – tych, jej długość wraz z przyłączami wynosi ok. 113 kilometrów. Rury sieci gazowej wykonane są z materiałów PE o średnicy dn. 25 do 160 milimetrów. Gmina Tarnogród jest w całości zgazyfikowana. Gaz ziemny wysokometanowy G250 kupowany jest przez TZK Sp. z o.o. z kopalni gazu położonej w Woli Różanieckiej od PGNiG Sanok, który jest zarządcą kopalni. Spółka w ciągu roku kupuje ok. 1,5 miliona m3gazu i sprzedaje go ok. tysiącowi odbiorcom gazu w gminie co stanowi ok. 60% nieruchomości zabudowanych. Gaz dostarczany jest oprócz gospodarstw domowych do kilkudziesięciu suszarni tytoniu, głównie z miejscowości Różaniec I i Różaniec II. Ponadto gaz dostarczany jest do najważniejszych budynków użyteczności publicznej oraz największych zakładów pracy.

 

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372311 posiada numer NIP 918-215-18-95, REGON 060708755, BDO: 000002196, kapitał zakładowy 14 910 000, 00 zł wpłacony w całości, konto Bank Spółdzielczy Tarnogród
28 9637 0001 2001 0000 0505 0002 w tytule przelewu prosimy podać nr faktury