BIURO CZYNNE

Pon-Pt 7.00 - 15.00

KASA CZYNNA

Pon-Pt 7.00 - 14.40
Zgłoszenia awarii
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych przyjmowane są w godzinach 7.00 do 15.00 pod numerem tel:
84 689 70 95 lub 781 191 101
i po godzinach pracy oraz
w dni wolne pod numerem
tel: 781 191 101 lub 533 910 227
Witamy na naszej stronie

ZLECENIA

Zlecenie na wykonanie robót hydraulicznych i budowlanych

Zlecenie na wykonanie usługi

WNIOSKI O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza gazowego

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (przyłącza: wod/kan/gaz)

WNIOSKI EKSPERTYZY LICZNIKÓW

Wniosek o wykonanie ekspertyzy wodomierza głównego

Wniosek o wykonanie ekspertyzy gazomierza

WNIOSKI DO UMÓW

Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody/ odbiór ścieków / dostarczanie gazu

Wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości stałych

Wniosek o zmiane danych w umowie

Wniosek o wydanie kopii umowy

Ogólne Warunki Umowy Kompleksowej Dostarczania Paliwa Gazowego

Oświadczenie odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego

Taryfa GAZ nr 7 – 24.10.2018 r.

ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI, FAKTURY

Wniosek o rozłożenie długu na raty.doc

Wniosek o rozłożenie długu na raty.pdf

Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczna.doc

Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczna.pdf

REGULAMINY

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie miasta i gminy Tarnogród – uchwała nr IX/54/2019 z dn. 12.06.2019 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnogród – uchwała Rady Miejskiej w Tarnogrodzie nr XVIII/112/2020 z dn. 13.01.2020 r.

Regulamin PSZOK – ul. Biłgorajska Tarnogród

Oświadczenie przyjęcia ODPADÓW KOMUNALNYCH na PSZOK

Cennik PSZOK

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372311 posiada numer NIP 918-215-18-95, REGON 060708755, BDO: 000002196, kapitał zakładowy 14 910 000, 00 zł wpłacony w całości, konto Bank Spółdzielczy Tarnogród
28 9637 0001 2001 0000 0505 0002 w tytule przelewu prosimy podać nr faktury