BIURO CZYNNE

Pon-Pt 7.00 - 15.00

KASA CZYNNA

Pon-Pt 7.00 - 14.40
Zgłoszenia awarii
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych przyjmowane są w godzinach 7.00 do 15.00 pod numerem tel:
84 689 70 95 lub 781 191 101
i po godzinach pracy oraz
w dni wolne pod numerem
tel: 781 191 101 lub 533 910 227
Witamy na naszej stronie

Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, że wprowadza do stosowania od dnia 1 sierpnia 2019 r. nową taryfę o obniżonej cenie sprzedaży gazu dla podmiotów nie będących gospodarstwem domowym tj. (firmy, urzędy, pozostałe podmioty, osoby/podmioty które wykorzystują gaz na cele rolnicze). Spadek cen sprzedaży gazu, który wyniesie 6 % jest wynikiem spadku cen gazu na Towarowej Giełdzie Energii. Od dnia 1 sierpnia 2019 r. ceny i stawki sprzedaży gazu są jednakowe dla gospodarstw domowych oraz dla podmiotów gospodarczych, urzędów, pozostałych podmiotów, osób i podmiotów wykorzystujących gaz na cele rolnicze.

Nowe ceny i stawki dla podmiotów, które nie stanowią gospodarstwa domowego (tabela nr 2) wprowadzone są na podstawie Zarządzenia Prezesa Zarządu TZK Sp. z o.o.  Nr 9/2019 z dn. 18.07.2019 r. (do pobrania poniżej).


Tabela nr 1

Grupa taryfowa Rodzaj cen i stawek opłat obowiązujące od 1 maja 2019 r. do 31 lipca 2019 r. podmioty które nie są gospodarstwami domowymi tj. firmy, urzędy.
Cena za gaz Stawki opłat abonamen-towych Stawki opłat za usługę dystrybucji
z zerową stawką akcyzy lub uwzględniająca zwolnienia od akcyzy przeznaczony do celów opałowych Stała Zmienna
[gr/kWh] [gr/kWh] [zł/m-c] [zł/m-c] [gr/(kWh/h) za h] [gr/kWh]
G – 1 13,238 13,598 4,95 2,16 x 2,296
G – 2 12,908 13,268 8,70 11,01 x 1,715
G – 3 12,443 12,803 17,90 x 0,101 1,954

 

Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, że w dniu 24 października 2018 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr DRG.DRG-2.4212.55.2018.AG zatwierdził Spółce nową Taryfę nr 7 dla gazu ziemnego wysokometanowego dla gospodarstw domowych, która została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa gazowe nr 75 (1169) i obowiązuje od dnia 8 listopada 2018 roku – (tabela nr 3).

Informujemy, że pełny tekst Taryfy dostępny jest w siedzibie Spółki oraz poniżej do pobrania w pliku pdf a także na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki pod adresem:

https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje/paliwa-gazowe/3638,Taryfy-opublikowane-w-2018-r.htm

Tabela nr 2

Rodzaj cen i stawek opłat obowiązujące gospodarstwa domowe (podmioty gospodarcze/urzędy/pozostałe podmioty/osoby i podmioty wykorzystujące gaz na cele rolnicze od 1 sierpnia 2019 r.)
Cena za gaz Stawki opłat abonamentowych Stawki opłat za usługę dystrybucji
z zerową stawką akcyzy lub uwzględniająca zwolnienia od akcyzy przeznaczony do celów opałowych Stała Zmienna
[gr/kWh] [gr/kWh] [zł/m-c] [zł/m-c] [gr/(kWh/h) za h] [gr/kWh]
G -1 12,490 12,850 4,95 2,16 x 2,296
G – 2 12,136 12,496 8,70 11,01 x 1,715
G – 3 11,636 11,996 17,90 x 0,101 1,954

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 640) od dnia 1 sierpnia 2014 r. rozliczenia za dostarczony gaz są prowadzone w jednostkach energii (kWh). Przeliczenie na jednostki energii z jednostek objętości będzie dokonywane z wykorzystaniem współczynnika konwersji, który stanowi iloraz ciepła spalania 1 m3 gazu i liczby 3,6. Współczynnik konwersji dla odbiorców o mocy umownej nie większej niż 10 m3/h (110 kWh/h) ustalany jest na podstawie średniej arytmetycznej opublikowanych wartości ciepła na stronie internetowej spółki dla poszczególnych miesięcy, z liczby miesięcy odpowiadającej liczbie miesięcy okresu rozliczeniowego, natomiast dla odbiorców o mocy umownej większej niż 10 m3/h (110 kWh/h) na podstawie wartości ciepła spalania ustalonej dla okresu rozliczeniowego.

Plik do pobrania:

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 9/2019 z dn. 18.07.2019 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla podmiotów, które nie stanowią gospodarstwa domowego

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 7/2019 z dn. 11.04.2019 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla podmiotów, które nie stanowią gospodarstwa domowego

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 3/2019 z dn. 16.01.2019 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla podmiotów, które nie stanowią gospodarstwa domowego

Taryfa nr 7 dla gazu ziemnego wysokometanowego

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 18/2018 z dn. 01.10.2018 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla podmiotów, które nie stanowią gospodarstwa domowego

Taryfa nr 6 dla gazu ziemnego wysokometanowego

Zmiana Taryfy nr 5 dla gazu ziemnego wysokometanowego

Taryfa nr 5 dla gazu ziemnego wysokometanowego

Zarządzenie Nr 7/2015 z dn. 15.09.2015 r. w sprawie obniżenia ceny gazu dostarczanego do wszystkich odbiorców przez TZK Sp. z o.o.

Taryfa nr 4 dla gazu ziemnego wysokometanowego

Taryfa nr 3 dla gazu ziemnego wysokometanowego

Taryfa nr 2 dla gazu ziemnego wysokometanowego

Taryfa nr 1 dla gazu ziemnego wysokometanowego


Informacja w sprawie rozliczania za dostarczany gaz


Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazu TZK Sp. z o.o. wersja -1- 2014 r.


Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu – listopad 2018 r.

 

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372311 posiada numer NIP 918-215-18-95, REGON 060708755, kapitał zakładowy 14 910 000, 00 zł wpłacony w całości, konto Bank Spółdzielczy Tarnogród
28 9637 0001 2001 0000 0505 0002 w tytule przelewu prosimy podać nr faktury