BIURO CZYNNE

Pon-Pt 7.00 - 15.00

KASA CZYNNA

Pon-Pt 7.00 - 14.40
Zgłoszenia awarii
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych przyjmowane są w godzinach 7.00 do 15.00 pod numerem tel:
84 689 70 95 lub 781 191 101
i po godzinach pracy oraz
w dni wolne pod numerem
tel: 781 191 101 lub 533 910 227
Witamy na naszej stronie

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

w Tarnogrodzkim Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o.

( K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1  w skrócie RODO, Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Tarnogrodzie informuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Tarnogrodzie, ul. Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród, nr tel. (84) 689 70 95, email: tzkspzoo@wp.pl, którego reprezentantem jest Prezes Zarządu.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panią Anną Kurzydło pod adresem e-mail: a.kurzydlo@tarnogrod.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

– wykonania umowy, przyjmowania i realizacji zleceń świadczenia usług oraz wykonania ciążących na Zakładzie obowiązków prawnych np. wystawiania faktur (zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b oraz art. 6 ust.1 pkt c RODO);

– prawnie uzasadnionego interesu administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) –
w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym
w przypadku odstąpienia od umowy, zapobiegania oszustwom, marketingu bezpośredniego, rozpatrzenia reklamacji;

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom podejmującym czynności windykacyjne na rzecz Zakładu, wykonującym obsługę informatyczną Zakładu, pracownikom dostarczającym faktury, ponaglenia zapłaty oraz pozostałe pisma związane z realizacją umów komunalnych a także inkasentom pobierającym opłaty za usługi świadczone przez Zakład na Pani/Pana rzecz.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez Administratora przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do  zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Zakładowi oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

6. Działalność TZK Sp. z o.o. jako jednostki zajmującej się zbiorowym zaopatrywaniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków oraz pozostałą działalnością opiera się na przepisach prawa. Wyrażenie przez Panią/ Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub realizacji innych usług świadczonych przez Zakład.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372311 posiada numer NIP 918-215-18-95, REGON 060708755, kapitał zakładowy 14 910 000, 00 zł wpłacony w całości, konto Bank Spółdzielczy Tarnogród
28 9637 0001 2001 0000 0505 0002 w tytule przelewu prosimy podać nr faktury