BIURO CZYNNE

Pon-Pt 7.00 - 15.00

KASA CZYNNA

Pon-Pt 7.00 - 14.40
Zgłoszenia awarii
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych przyjmowane są w godzinach 7.00 do 15.00 pod numerem tel:
84 689 70 95 lub 781 191 101
i po godzinach pracy oraz
w dni wolne pod numerem
tel: 781 191 101 lub 533 910 227
Witamy na naszej stronie

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

w Tarnogrodzkim Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o.

( K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A)

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 ust. 1-2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w skrócie RODO, Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Tarnogrodzie informuje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Tarnogrodzie, ul. Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród, nr tel. (84) 689 70 95, email: tzkspzoo@wp.pl, którego reprezentantem jest Prezes Zarządu.

2.  Administrator danych nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Administratorem za pomocą adresu e-mail: tzkspzoo@wp.pl, telefonicznie 84 689 70 95 lub osobiście.

3.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

•    wykonania umowy, przyjmowania i realizacji zleceń świadczenia usług oraz wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np. wystawiania faktur (zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b oraz art. 6 ust.1 pkt c RODO);

       •   prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) –
w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym
w przypadku odstąpienia od umowy, zapobiegania oszustwom, marketingu bezpośredniego, rozpatrzenia reklamacji;

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom podejmującym czynności windykacyjne na rzecz Zakładu, wykonującym obsługę informatyczną Zakładu, pracownikom dostarczającym faktury, ponaglenia zapłaty oraz pozostałe pisma związane z realizacją umów komunalnych a także inkasentom pobierającym opłaty za usługi świadczone przez Zakład na Pani/Pana rzecz. Poza tym dane osobowe mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa regulujących ich działalność. Przykładem takich podmiotów są min. Sądy Powszechne, Prokuratura, Policja itp. Udostępnienie danych osobowych w takich przypadkach odbywa się na pisemny wniosek.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez Administratora przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do  zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Zakładowi oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

6. Według stanu prawnego na dzień 25 maja 2018 r. tj. na dzień rozpoczęcia stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO ma Pani/Pan prawo do:

       •      Dostępu do swoich danych osobowych.

       •      Sprostowania swoich danych osobowych.

       •      Wniesienia skargi odnośnie nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego.

       •      Usunięcia, ograniczenia lub wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

       •      Przenoszenia danych, uzyskania kopii danych osobowych.

7. Działalność TZK Sp. z o.o. jako jednostki zajmującej się zbiorowym zaopatrywaniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków oraz pozostałą działalnością opiera się na przepisach prawa. Wyrażenie przez Panią/ Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub realizacji innych usług świadczonych przez Zakład.

8.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany bez profilowania.

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372311 posiada numer NIP 918-215-18-95, REGON 060708755, kapitał zakładowy 14 910 000, 00 zł wpłacony w całości, konto Bank Spółdzielczy Tarnogród
28 9637 0001 2001 0000 0505 0002 w tytule przelewu prosimy podać nr faktury