BIURO CZYNNE

Pon-Pt 7.00 - 15.00

KASA CZYNNA

Pon-Pt 7.00 - 14.40
Zgłoszenia awarii
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych przyjmowane są w godzinach 7.00 do 15.00 pod numerem tel:
84 689 70 95 lub 781 191 101
i po godzinach pracy oraz
w dni wolne pod numerem
tel: 781 191 101 lub 533 910 227
Witamy na naszej stronie

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tarnogrodzie

 

 

 

 

Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w dniu 06.06.2018 r. podpisał umowę z Województwem Lubelskim o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 6 OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem umowy jest projekt pn. ,,Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tarnogród”.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 970 245,40 zł ( słownie: trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 40/100 zł). Dofinansowanie w formie płatności ze środków europejskich wynosi nie więcej niż 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Wykonawcą inwestycji wyłonionym w przetargu jest firma P.P.M. „MONTECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Łuszczowie Drugim k/Lublina.

Na dzień 4 kwietnia 2019 r. zostało wykonane ok. 30 % robót. Sprzyjająca zima pozwoliła nadrobić początkowe opóźnienia i aktualnie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. W obecnej chwili został wykonany reaktor biologiczny oraz wewnętrzna kanalizacja. Trwają prace adaptacyjne starego obiektu oczyszczalni oraz przygotowywane są pomieszczenia do montażu urządzeń.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji planuje się na 30 listopada 2019 roku.

Celem projektu jest uzyskanie odpowiednich standardów jakości ścieków odprowadzanych do środowiska wodnego i zwiększenie przepustowości.

Zdjęcia z budowy – 19.09.2019 r.

Zdjęcia z budowy – 24.07.2019 r.

 

Zdjęcia z budowy nowego reaktora biologicznego – 4 kwiecień 2019 r.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.


Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372311 posiada numer NIP 918-215-18-95, REGON 060708755, BDO: 000002196, kapitał zakładowy 14 910 000, 00 zł wpłacony w całości, konto Bank Spółdzielczy Tarnogród
28 9637 0001 2001 0000 0505 0002 w tytule przelewu prosimy podać nr faktury